จ้างธุรการโรงเรียน

จัดสรรงบ จ้างธุรการโรงเรียน 11,801 อัตรา

จัดสรรงบ จ้างธุรการโรงเรียน 11,801 อัตรา ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมา… อ่านต่อ จัดสรรงบ จ้างธุรการโรงเรียน 11,801 อัตรา