fbpx
Browsing Tag

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

          จากนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้สถานศึกษาลดชั่วโมงเรียนของนักเรียนในภาควิชาการตามกลุ่มสาระหลักในชั้นเรียนถึงเวลา 14.00 น. จากนั้นนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมนอกห้องเรียน…
Read More...