mv ด้วยรักและผูกพัน ที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการปี 2561

mv ด้วยรักและผูกพัน งานเกษียณอายุราชการปี 2561 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม โดยได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากบุคลากรในโรงเรียน เรียบเรียงโดย : ประภัสสร/วิ… อ่านต่อ mv ด้วยรักและผูกพัน ที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการปี 2561