fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ตารางการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

สพฐ. แจ้งด่วน เชิญครูและผู้บริหาร อบรม 7 พ.ค.63 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงโควิค…

สพฐ.แจ้งด่วน ขอเชิญครูและผู้บริหาร อบรม 7 พ.ค.63 (วันนี้) เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงโควิค-19 พร้อมรับเกียรติบัตร