fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Browsing Tag

ทฤษฎีการศึกษาแบบนิรันตรนิยม

ทฤษฎีการศึกษาแบบนิรันตรนิยม

ทฤษฎีการศึกษาแบบนิรันตรนิยม (Perennialism) หรือนิรันตรวาท หรือสัจจวิทยนิยม มีพื้นฐานความเชื่อมาจากปรัชญากลุ่มวัตถุนิยมเชิงเหตุผล(Rational Realism) หรือพวกโทมัสนิยมใหม่ (Neo – Thomism) ซึ่งมีต้นคิดมาจากอริสโตเติล(Aristotle) และ St. Thomas…