fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ทัศนศิลป์ ม.1-3

แผน ศิลปะ ทัศนศิลป์ ม.1-3

แผน ศิลปะ ทัศนศิลป์ ม.1-3 แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยม ศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551…