นวัตกรรมการศึกษา : การจัดทำ สื่อ /นวัตกรรม/ป้ายนิเทศ

ความหมายของสื่อ/นวัตกรรม/ป้ายนิเทศ สื่อ นับเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสอนตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนื่องจากเป็นตัวกลางที่ช่วยให้การสื่อสารระ… อ่านต่อ นวัตกรรมการศึกษา : การจัดทำ สื่อ /นวัตกรรม/ป้ายนิเทศ

Thailand

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม Thailand 4.0 

Thailand 4.0 คืออะไร “Thailand 4.0”  เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ … อ่านต่อ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม Thailand 4.0 

นวัตกรรม

นวัตกรรมการศึกษา : นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย

ประเภทของนวัตกรรมการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   ได้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษาไว้หลายมาตรา มาตร… อ่านต่อ นวัตกรรมการศึกษา : นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย