มาตรการดูแลสุขภาพนักเรียนเกี่ยวกับการนำหนังสือ และอุปกรณ์การเรียนไปโรงเรียน เกินจำเป็น

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษารณรงค์ทำความเข้าใจกับสถานศึกษาในการนำหนังสือและอุปกรณ์การเรี… อ่านต่อ มาตรการดูแลสุขภาพนักเรียนเกี่ยวกับการนำหนังสือ และอุปกรณ์การเรียนไปโรงเรียน เกินจำเป็น

การลงโทษนักเรียนนักศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548

การลงโทษตามระเบียบนี้ เป็นการลงโทษโดยสถาบันการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอบรมสั่งสอน ที่จะแก้นิสัยและความประพฤติที่ไม่ดี ให้รู้สำนึกในความผิด และ… อ่านต่อ การลงโทษนักเรียนนักศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548