fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

นางสาวนวพรรณ พันธุรัตน์

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองร่วมกับแนวการสอนเขียนโดยใช้วัฒนธรรมทางภาษาเป็นฐานหัวข้อเรื่องที่ศึกษา        การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์…