fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

นายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรี มอบหมายกระทรวงวัฒนธรรมเผยแพร่หนังสือจินดามณีส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้…

นายกรัฐมนตรี มอบหมายกระทรวงวัฒนธรรมเผยแพร่หนังสือจินดามณีส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ภาษา วรรณกรรมชาตินายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม…