fbpx
Browsing Tag

บทบาทของคอมพิวเตอร์

บทบาทของคอมพิวเตอร์

บทบาทของคอมพิวเตอร์ ไปใช้ในระบบการทำงานต่างๆ คอมพิวเตอร์มีบทบาทในการช่วยอำนวยความสะดวกต่อระบบการทำงานต่างๆ และตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและสังคม 1. ด้านการศึกษา ปัจจุบันสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้นำเทคโนโลยีต่างๆ…
Read More...