ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยประโยชน์ทางตรง คือ คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างเที่ยงตรง รวดเร็ว ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระผู้ใช้งา… อ่านต่อ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์