ปรัชญาและปรัชญาการศึกษา

ปรัชญาการศึกษา

ปรัชญาการศึกษา ปรัชญาการศึกษา   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กับปรัชญาการศึกษา ปัญหาของวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง … อ่านต่อ ปรัชญาการศึกษา