รายละเอียดร่างมคอ.1 ครู 4 ปี

รายละเอียดร่างมคอ.1 ครู 4 ปี เน้นปฏิบัติการสอนตั้งแต่ปี1ถึง ปี4

          สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับการปรับหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มคอ.1 ระดับปริญญาตร… อ่านต่อ รายละเอียดร่างมคอ.1 ครู 4 ปี เน้นปฏิบัติการสอนตั้งแต่ปี1ถึง ปี4