พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และแก้ไขเพิ่มเติม 2545,2553) ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 1 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 สิงหา… อ่านต่อ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒