fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

พ.ร.ก.ฉุกเฉินพ.ศ.2548 เคอร์ฟิวมาตรา 91.ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กําหนด2.ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ3.ห้ามการเสนอข่าว การจําหน่าย หรือทําให้แพร่หลายซึ่ง หนังสือ สิ่งพิมพ์…