fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ภาษาไทย ป.1

ภาษาไทย ป.1

ภาษาไทย ป.1 ข้อสอบกลางปี ภาษาไทย ป. 1 ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1 ปรนัย คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียวพยัญชนะตัวใดออกเสียงหอ1 ข2 ต3 หวิธีเขียนสระ “–า” ข้อใดถูกต้อง“ห –า”…