พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 มีใจความดังนี้ ที่มา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562

พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 สาระสำคัญดังนี้ ดาวน์โหลดเพื่ออ่าน คลิก ที่มา เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา  

บุคลากรทางการศึกษา

การได้รับ เงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

การได้รับ เงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การให้ได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาท… อ่านต่อ การได้รับ เงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม

ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม 2562

พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม ประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้วยดีจากภาครัฐ และสามารถ บร… อ่านต่อ ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม 2562

กฎกระทรวง ครู

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดยมีรา… อ่านต่อ กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561