คุณธรรมของครู : ลักษณะของครูดีตามคำสอนในพุทธศาสนา

ลักษณะของครูดี ตามคำสอนในพุทธศาสนา หลักคำสอนหรือหลักธรรมในพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับความเป็นคร ประกอบด้วย หลักธรรม 7 ประการ คือ ปิโย น่ารัก คือ การทำตัวเป็… อ่านต่อ คุณธรรมของครู : ลักษณะของครูดีตามคำสอนในพุทธศาสนา