ลักษณะครูที่ดี ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะ พฤติกรรมหลัก และพฤติกรรมบ่งชี้ ลักษณะครูที่ดี ตามเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หมวด มีดังต่อไปนี้ หมวดที่ 1 ร… อ่านต่อ ลักษณะครูที่ดี ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู