fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

วิธีการสอน

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model)

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) เป็นอีกหนึ่งการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 ที่กระตุ้นผู้เรียนพัฒนาทักษะวิธีคิด ให้เป็นกระบวนการป็นเหตุเป็นผล มีคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ สร้างทักษะสำคัญในการค้นคว้าหาความรู้…
Read More...

38 วิธีสู่ความเป็นครูมืออาชีพ!

การพัฒนา ครู อาจารย์ก็เหมือนการพัฒนาประเทศ พัฒนาโลก หากครูซึ่งเป็นผู้ประสาทวิชาขาด แนวทางในการพัฒนาตนแล้ว คงจะไม่สามารถพัฒนาคำสอนหรือบทเรียนให้ทันตามโลกที่เปลี่ยนแปลงได้ มีวิธีการดังนี้ ... 1. ครู จะมีการเตรียมตัวก่อนเข้าสอน…
Read More...