วิธีสอนแบบจุลภาค (Micro-Teaching Method)

วิธีสอนแบบจุลภาค (Micro-Teaching Method) เป็นวิธีสอนที่ยึดหลักการย่อส่วนทั้งขนาดของชั้นเรียน ระยะเวลาที่สอนและชนิดของทักษะ วิธีสอนแบบจุลภาคใช้เวลาประม… อ่านต่อ วิธีสอนแบบจุลภาค (Micro-Teaching Method)