วิธีสอนแบบอภิปราย (Discussion Method)

วิธีสอนแบบอภิปราย (Discussion Method) เป็นการสอนโดยที่นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง การอภิปรายกระทำระ… อ่านต่อ วิธีสอนแบบอภิปราย (Discussion Method)