วิธีสอนแบบโครงงาน (Project Method)

วิธีสอนแบบโครงงาน (Project Method) เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า หรือปฏิบัติงานตามหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ ซึ่งผู้เรียนจะต้องฝึก… อ่านต่อ วิธีสอนแบบโครงงาน (Project Method)