วินัยข้าราชการครู : ร้ายแรง ไม่ร้ายแรง

วินัยข้าราชการครู ไม่ร้ายแรง 1. ไม่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ … อ่านต่อ วินัยข้าราชการครู : ร้ายแรง ไม่ร้ายแรง

วินัยข้าราชการครู

วินัย คือ กฏหมาย กฏ ข้อบังคับ ระเบียบ และแบบธรรมเนียมที่กำหนดให้ปฏิบัติตามหรืองดเว้นการปฏิบัติ ? ข้าราชการต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝ… อ่านต่อ วินัยข้าราชการครู