fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการการศึษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 951 แห่ง

ประกาศ รายชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก และรายชื่อประเมินภายนอก ครั้งที่ ๑…

ประกาศจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ที่ 220/2562 ว่าด้วยเรื่อง รายชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก และรายชื่อประเมินภายนอก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563…
Read More...