fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Browsing Tag

สมรรถนะตามสายปฏิบัติงาน

สมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

ครูประถมได้นำ สมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เพื่อให้ครูได้นำไปปรับใช้ พัฒนาตนเองและการเรียนการสอนให้ทันสมัยเหมาะสมกับยุคเทคโนโลยีในปัจจุบัน สมรรถนะหลัก (Core Competency) 5 ประการ ได้แก่…