โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 2559

โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 2559 รวมรายชื่อกิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559 เอกสารกิจกรรม ป.1 คู่มือกิจกรรม ป.1 &nbsp… อ่านต่อ โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 2559

สะเต็มศึกษา (STEM Education)

สะเต็มศึกษา (STEM Education) คือ แนวทางการศึกษาที่ได้บูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์วิชาต่างๆเช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ท… อ่านต่อ สะเต็มศึกษา (STEM Education)