คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ

           เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนและจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน… อ่านต่อ คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ