fbpx
Browsing Tag

หลักสูตรครู 4 ปี

รายละเอียดร่างมคอ.1 ครู 4 ปี เน้นปฏิบัติการสอนตั้งแต่ปี1ถึง ปี4

          สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับการปรับหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มคอ.1 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) และระดับบัญฑิตศึกษา โดย รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาสาตร์…
Read More...