fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

หลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะครู

ดาวน์โหลดฟรี แบบประเมินวิทยฐานะ แบบใหม่ ว.21/2560

ตามรายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครู แบบใหม่ ว.21/2560  โดยมีรายละเอียดการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ-…