fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

– เกี่ยวกับการพัฒนาครู

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

หมวด ๔ แนวการจัดการศึกษา มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ…
Read More...