เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (computer network)

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (computer network) คือ ระบบที่มีคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสองเครื่องเชื่อมต่อกันโดยใช้สื่อกลาง และสามารถสื่อสารข้อมูลกันได้อย่างมีประสิ… อ่านต่อ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (computer network)