บุคลากรทางการศึกษา

การได้รับ เงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

การได้รับ เงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การให้ได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาท… อ่านต่อ การได้รับ เงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา