เนื้อหาความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตอนที่ 2 – ครูประถม.คอม https://www.krupatom.com ครูประถม.คอม พัฒนาครูเพื่อการศึกษาของเด็กไทย Fri, 27 Jul 2018 08:07:01 +0000 th hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.6 https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/01/cropped-com-krupatom0001-1-32x32.jpg เนื้อหาความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตอนที่ 2 – ครูประถม.คอม https://www.krupatom.com 32 32 เนื้อหาความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตอนที่ 2 https://www.krupatom.com/%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99/education_2135 Fri, 27 Jul 2018 07:00:57 +0000 https://www.krupatom.com/?p=2135

เนื้อหาความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตอนที่ 2 การทำงานของคอ […]

The post เนื้อหาความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตอนที่ 2 appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>

เนื้อหาความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตอนที่ 2 การทำงานของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณ การเก็บข้อมูล การตัดสินใจ และอื่นๆ ในอดีตคอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาขีดความสามารถสูงขึ้น มีการนำไปประยุกต์ใช้งานในหน่วยงานต่างๆ มากมาย เช่น งานราชการ ธุรกิจ การแพทย์ การทหาร เป็นต้น ซึ่งการเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์จะช่วยทำให้เราสามารถเลือกใช้คอมพิวเตอร์ได้ตรงตามความต้องการ

เทคนิค/วิธีสอน

ให้นักเรียนสืบเสาะหาความรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์ และมีการทำแบบฝึกหัด กิจกรรมเสริมความรู้ผ่านกลุ่มห้องเรียน โดยใช้ ห้องเรียนออนไลน์ Web Krupatom

โดยผู้เรียนจะได้ฝึกการสื่อสารและช่วยเสริมสร้างทักษะการใช้สื่อออนไลน์ในชีวิตประจำวัน

กระบวนการเรียนรู้

1. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
2. ครูกล่าวทักทายนักเรียนและครูตั้งประเด็นคำถามถามนักเรียน เพื่อกระตุ้นความสนใจ
3. ครูแนะนำการใช้งาน google form/google classroom เพื่อให้นักเรียนร่วมแสดงความคิกเห็นพร้อมกัน ฝึกสื่อสาร การอ่าน เขียน

ขั้นสอน

1. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ การทำงานของคอมพิวเตอร์
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม  คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง  การทำงานของคอมพิวเตอร์
3. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มช่วยกันอธิบายความรู้ที่ได้จากการศึกษาให้เพื่อนในกลุ่มฟัง แล้วผลัดกันซักถามข้อสงสัย จนทุกคนในกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน
4. นำเสนอแนวคิดของกลุ่มตนเอง ออกมาเป็นผังความคิด
5. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด
6. สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงาน ผ่านห้องเรียนออนไลน์

ขั้นสรุป

  1. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง  การทำงานของคอมพิวเตอร์
  2. ครูตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียน
  3. นักเรียนร่วมกันตรวจเช็คอุปกรณ์และทำความสะอาดห้องและบันทึกการใช้งานคอมพิวเตอร์ก่อนออกจากห้องเรียน

 

ศึกษาความรู้

 การทำงานของคอมพิวเตอร์

ใบงาน

การทำงานของคอมพิวเตอร์

แบบทดสอบ

อื่นๆ

ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์

ใบงาน คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เนื้อหาความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตอนที่ 1

The post เนื้อหาความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตอนที่ 2 appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>