fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เลื่อยนเงินเดือนครู

ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 เมษายน 63

ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)รายละเอียดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง…