fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

แก้ปัญหาเด็กนักเรียน

เผยแพร่งานวิชาการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย…

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ CIRCชื่อเรื่อง                    การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ…