เชาวน์ปัญญา

ทฤษฎี เชาวน์ปัญญา

มี นักจิตวิทยา เสนอไว้หลายทฤษฎีที่สำคัญจะนำเสนอ 3 ทฤษฎี ดังนี้ 1. ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาจิตมิติ(Psychometric Theory of Intelligence) ทฤษฎี เชาวน์ปัญญา จิตมิ… อ่านต่อ ทฤษฎี เชาวน์ปัญญา

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ความท้าทายด้านการศึกษา ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมเป็นเรื่องสำคัญของกระแสการปรับเปลี… อ่านต่อ การศึกษาในศตวรรษที่ 21

จิตวิทยาการศึกษา : พัฒนาการทางจริยธรรมของ โคลเบิร์ก (Kohlberg)

โคลเบิร์ก (Lawrence  Kohlberg) ได้ศึกษาวิจัยพัฒนาการทางจริยธรรมตามแนวทฤษฎีของพีอาเจต์ แต่โคลเบิรก์ได้ปรับปรุงวิธีวิจัย การวิเคราะห์ผลรวมและได้วิจัยอย่… อ่านต่อ จิตวิทยาการศึกษา : พัฒนาการทางจริยธรรมของ โคลเบิร์ก (Kohlberg)

จิตวิทยาการศึกษา : อีริคสัน ทฤษฎีพัฒนาการ

อีริคสัน ค.ศ.1902 เป็นนักจิตวิเคราะห์ที่มีชื่อของอเมริกา และจัดอยู่ในกลุ่มฟรอยด์รุ่นใหม่ เกิดที่เมืองแฟรงเฟิต ประเทศเยอรมัน ต่อมาได้ย้ายไปอยู่ประเทศอเ… อ่านต่อ จิตวิทยาการศึกษา : อีริคสัน ทฤษฎีพัฒนาการ

พัฒนาการของมนุษย์

วัยทารก เริ่มตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 2 ปี         พัฒนาการ วัยทารกเป็นวัยที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการวางรากฐานของชีวิต วัยนี้เริ่มตั้งแต่คลอดออกจากครรภ์มาร… อ่านต่อ พัฒนาการของมนุษย์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ จิตวิทยาการศึกษา

จิตวิทยาสำหรับครู (Psychology for Teachers) จิตวิทยาการศึกษา มีความสำคัญต่อวิชาชีพครู  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความต้องการ ควา… อ่านต่อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ จิตวิทยาการศึกษา

แนวคิดทางปรัชญา

แนวคิดทาง ปรัชญา

แนวคิดทาง ปรัชญา ปรัชญา คือกระบวนการในการตีความและการรับรู้ในสภาวะใดๆอันเป็นความจริงแท้ที่เป็นไปแห่งโลก โดยผู้ศึกษาเกี่ยวกับความจริงแท้ที่เป็นไปแห่งโล… อ่านต่อ แนวคิดทาง ปรัชญา