fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

จากนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้สถานศึกษาลดชั่วโมงเรียนของนักเรียนในภาควิชาการตามกลุ่มสาระหลักในชั้นเรียนถึงเวลา 14.00 น. จากนั้นนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมนอกห้องเรียน…