ดาวน์โหลดฟรี แบบประเมินวิทยฐานะ แบบใหม่ ว.21/2560

ดาวน์โหลดฟรี แบบประเมินวิทยฐานะ แบบใหม่ ว.21/2560

          ตามรายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครู แบบใหม่ ว.21/2560  โดยมีรายละเอียดการพิจารณา เกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน ได้แก่  ด้านที่ 1 ด้านวินัย … อ่านต่อ ดาวน์โหลดฟรี แบบประเมินวิทยฐานะ แบบใหม่ ว.21/2560