fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

แผนการสอนคณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2561 ชั้นป.1 มาตรฐาน ตัวชี้วัด

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.5

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.5 จำนวนนับ แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.5 การบวก การลบ การคูณ และการหาร แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.5 มุม แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.5 เส้นขนาน แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.5…

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.5 รูปสามเหลี่ยม

ชิ้นงานที่ 7 หน่วยที่ 12 แผนที่ 8.doc ใบงานที่ 46 หน่วยที่ 12 แผนที่ 1.doc ใบงานที่ 47 หน่วยที่ 12 แผนที่ 2.doc ใบงานที่ 48 หน่วยที่ 12 แผนที่ 3.doc ใบงานที่ 50 หน่วยที่ 12 แผนที่ 11.doc ใบงานที่ 51 หน่วยที่ 12 แผนที่ 12.doc

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.5 รูปสี่เหลี่ยม

ชิ้นงานที่ 6 หน่วยที่ 11 แผนที่ 3.doc ใบงานที่ 41 หน่วยที่ 11 แผนที่ 2.doc ใบงานที่ 42 หน่วยที่ 11 แผนที่ 4.doc ใบงานที่ 43 หน่วยที่ 11 แผนที่ 5.doc

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.5 บทประยุกต์

ใบงานที่ 36 หน่วยที่ 10 แผนที่ 4.doc ใบงานที่ 37 หน่วยที่ 10 แผนที่ 5.doc ใบงานที่ 38 หน่วยที่ 10 แผนที่ 6.doc ใบงานที่ 39 หน่วยที่ 10 แผนที่ 15.doc ใบงานที่ 40 หน่วยที่ 10 แผนที่ 17.doc