โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

อบรมครู โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

อบรมครู โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ด้วยทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไ… อ่านต่อ อบรมครู โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา