ภาษาอังกฤษ : โครงสร้างพื้นฐาน Sentence Structures

โครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานในประโยค ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ Subject และ Predicate (ภาคประธานและภาคแสดง) โดย Subject อาจเป็นคำนาม คำสรรพ… อ่านต่อ ภาษาอังกฤษ : โครงสร้างพื้นฐาน Sentence Structures