โรงเรียนบ้านศาลา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ – ครูประถม.คอม https://www.krupatom.com ครูประถม.คอม พัฒนาครูเพื่อการศึกษาของเด็กไทย Sun, 08 Mar 2020 16:18:04 +0000 th hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.6 https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/01/cropped-com-krupatom0001-1-32x32.jpg โรงเรียนบ้านศาลา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ – ครูประถม.คอม https://www.krupatom.com 32 32 โรงเรียนบ้านศาลา รับสมัครครูอัตราจ้าง https://www.krupatom.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b8%ad/education_17744 Sun, 08 Mar 2020 16:18:04 +0000 https://www.krupatom.com/?p=17744

โรงเรียนบ้านศาลา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ […]

The post โรงเรียนบ้านศาลา รับสมัครครูอัตราจ้าง appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>

โรงเรียนบ้านศาลา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

 

ประกาศโรงเรียนบ้านศาลา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของโรงเรียนบ้านศาลา(ประเภทจ้างตามโครงการ)

และยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเป็นพนักงานจ้างตําแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

ด้วยโรงเรียนบ้านศาลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามโครงการ ทําหน้าที่ครูผู้สอน จํานวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยอํานาจตามคําสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๓๔๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติ ราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามโครงการ ทําหน้าที่ครูผู้สอน จํานวน ๑ อัตรา คือ

๑. ตําแหน่งที่จะดําเนินการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามโครง จํานวน ๑ อัตรา คือ

– ครูผู้สอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๔,000 บาท ระยะเวลาการจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ พ.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๓)

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม

๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ หรือปริญญาตรี สาขาอื่น ตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. รับรอง

๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ์ที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถโหลดใบสมัคร ทาง www.baansalaschool.ac.th แล้วส่งใบสมัครทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ E – mail : baansala@hotmail.com (ระบุหัวข้อสมัครสอบ) ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓

๔. เอกสารและหลักฐานสําหรับผู้สมัครสอบคัดเลือก

๔.๑ สําเนาปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ

๔.๒ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จํานวน ๑ ฉบับ ๔.๓ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ ๔.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ

 

 

The post โรงเรียนบ้านศาลา รับสมัครครูอัตราจ้าง appeared first on ครูประถม.คอม.

]]>