fbpx
Browsing Tag

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

ด่วนที่สุด สพฐ. แจ้งหนังสือ ซักซ้อมความเข้าใจการออกเอกสารหลักฐานนักเรียน ปี 62

ด่วนที่สุด  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เรียน…
Read More...