fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

1. หนังสือแจ้งจัดสรร 2. บัญชีจัดสรร ร.ร.หน่วยเบิก 3. บัญชีจัดสรร สรุปราย สพท. 4. บัญชีจัดสรรรายโรง 5. ร.ร.ที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

สพฐ.แจ้งจัดสรร งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 (70%)

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 (70%) ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๒๕๕๔…
Read More...