fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Browsing Tag

Active Learning

ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อส่งเสริม “การเรียนรู้แบบลงมือทำ” หรือ Active Learning

สำหรับครูประถมถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาเด็กๆ ซึ่ง Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เด็กๆ ได้ลงมือทำและได้ใช้ความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐานพื้นฐาน 2 ประการคือ…

การจัดการเรียนรู้ Active Learning เรื่อง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หรือ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุดได้มีการประกาศใช้เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 ซึ่งเป็น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับ 2…

หน่วยการเรียนรู้ Active Learning

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ Active Learning และการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน ยุค Thailand 4.0. สามารถศึกษาและเรียนรู้ในอนาคตได้สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้คำชี้แจงหน่วยการเรียนรู้เรื่อง My Story…