fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

COVID-19

(เอกสาร)แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์ covid19 แนวทางเตรียมเปิดเทอม

สำหรับแนวทางในการเปิดภาคเรียนในช่วง COVID-19  ทางสพฐ.ได้นำเสนอไว้เป็นแนวทางดังนี้ค่ะ ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ด้านล้างของบทความนี้ รูปแบบ แนวทาง การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์ COVID19 แนวทางเตรียมเปิดเทอม …
Read More...

ประกาศจากสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ฯ เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัย…

สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ฯ มีความเห็นว่าการจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยนั้น ต้องเป็นในแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งเด็กควรเรียนรู้จากการเล่นและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ การใช้สื่อ ควรจะเป็นสื่ออุปกรณ์ที่เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5…
Read More...

ธนาคารออมสิน ส่งหนังสือแนวทางพักชำระหนี้มาตรการช่วงการแพร่ระบาดCOVID-19

ธนาคารออมสิน พักชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ให้โดยอัตโนมัติ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่กู้เงินโครงการ ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.ทุกโครงการ เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563 13 เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง…
Read More...

ไม่ทิ้งครูเอกชน สช. เร่งสำรวจข้อมูลครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจาก(COVID-19)

ไม่ทิ้งครูเอกชน สช. เร่งสำรวจข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Read More...

สั่งทุกมหาวิทยาลัยเลื่อนรับปริญญา หวั่นโควิด-19ทำพิษ

"อว." ออกประกาศสั่งเลื่อนงานรับปริญญญาทุกมหาวิทยาลัย หลัง "โควิด-19 ระบาดหนัก หวั่นทำติดเชื้อเพิ่ม!
Read More...

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งทำความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติของการลาของข้าราชการ กรณีปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง…

ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว๑๓๕  ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม ๑๐๓๐๐ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการ…
Read More...

ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือ ปฏิบัติการ ควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19)

เรื่อง ขอความร่วมมือ ปฏิบัติและดําเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ตามที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) คาดการณ์การระบาด…
Read More...