fbpx
Browsing Tag

POSDCoRB

การบริหารจัดการชั้นเรียน : ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการชั้นเรียน

หลัก การบริหาร ตามทฤษฎี POSDCoRB POSDCoRB คือ หลักใน การบริหาร จัดการองค์กรที่ใช้กันทั้งในภาครัฐและเอกชน  ที่ผู้มีอำนาจบริหารมีหน้าที่ และบทบาทการบริหารอยู่ ๗ ประการ คือ P- Planning หมายถึง การวางแผน ได้แก่…
Read More...