fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

STEM Education

การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา สสวท. ได้เผยแพร่เอกสารกิจกรรม คู่มือกิจกรรม และวีดิทัศน์ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ในระดับชั้น ป.1 – ม.6 ให้ได้ดาวน์โหลด…
Read More...

สะเต็มศึกษา (STEM Education)

สะเต็มศึกษา (STEM Education) คือ แนวทางการศึกษาที่ได้บูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์วิชาต่างๆเช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และความรู้ด้านคณิตศาสตร์  รวมเข้าด้วยกัน - Science…
Read More...

การศึกษา ในยุค Thailand 4.0

“การศึกษาในยุค Thailand 4.0” มีความหมายมากกว่าการเตรียมความพร้อมของคนหรือให้ความรู้กับคนเท่านั้น แต่เป็นการเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ กล่าวคือ นอกจากให้ความรู้แล้ว ต้องทำให้เขาเป็นคนที่รักที่จะเรียน มีคุณธรรม…
Read More...